Karta stałego pobytu

Karta stałego pobytu to dokument, który przyznaje wojewoda na wniosek cudzoziemca. Karta stałego pobytu jest ważna na okres 10 lat. Procedura uzyskania karty stałego pobytu reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Cały proces jest dość długotrwały i może ciągnąć się nawet do ok. 3 miesięcy. Nasza kancelaria pomoże uporać się z zawiłościami wypełnienia odpowiednich wniosków. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

Zezwolenie na pobyt stały

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały należy pobrać w odpowiednim urzędzie wojewódzkim w Wydziale ds. Cudzoziemców. Dla województwa małopolskiego jest to Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Aktualny wniosek oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zezwolenie na pobyt stały a praca

Zezwolenie na pobyt stały pozwala jego właścicielowi na podjęcie pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest wymagane dodatkowe pozwolenie.  

Zezwolenie na pobyt stały - warunki

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały, a tym samym kartę stałego pobytu, należy spełnić wymagania zawarte w art. 195 ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach:

 • być dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
 • być dzieckiem urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
 • być dzieckiem urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub
 • być dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub
 • być osobą o polskim pochodzeniu i zamierzać osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, lub
 • pozostawać w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i:
  – pozostawać w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały oraz
  – bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego z tytułu pozostawania w związku małżeńskim obywatelem polskim lub w tytułu z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • być ofiarą handlu ludźmi, lub
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
  – 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
  – 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
 • udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub
 • posiadać ważną Kartę Polaka i zamierzać osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 •  

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Jeśli wymagania nie zostaną spełnione przez ubiegającego się o zezwolenie na stały pobyt w Polsce, wówczas taki proces zostaje przerwany. Jeśli zaś cudzoziemiec spełnia wymogi, wówczas należy:

 • wypełnić i złożyć wniosek o wydanie przez wojewodę zezwolenia na pobyt stały,
 • dodać 4 fotografie o wym. 35 mm x 45 mm wykonane nie więcej niż 6 miesięcy wstecz,
 • przedłożyć kserokopie zapisanych stron ważnego dokumentu podróży,
 • podczas składania wniosku cudzoziemiec ubiegający się o wydanie karty stałego pobytu zobowiązany jest do pozostawienia odcisków linii papilarnych,
 • uiścić stosowną opłatę skarbową.

Karta stałego pobytu Kraków

Karta stałego pobytu jest wydawana na okres 10 lat. Nie należy mylić tego okresu z okresem nieoznaczonym, przez jaki ważne jest zezwolenie na pobyt stały. Kartę, jako dokument, należy co 10 lat odnawiać, jednak nie trzeba już przechodzić całej procedury wydania zezwolenia.

W Kancelarii Radcy Prawnego DKK często zajmujemy się sprawami zezwolenia na stały pobyt na terytorium Polski. Nasza wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam na sprawne przejście procedury udzielania zezwolenia.

Karta stałego pobytu - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków