Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie jest regulowane przez Ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. W ustawie tej znajdują się warunki uzyskania obywatelstwa polskiego, zasady, a także tryb nabycia i utraty obywatelstwa polskiego. 

Obywatelem polskim jest osoba, która posiada obywatelstwo polskie oparte o dotychczasowe przepisy. Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz innego obywatelstwa nie pozbawia danej osoby praw i obowiązków wynikających z bycia obywatelem Polski.

DKK Kancelaria Rady Prawnego zajmuje się kompleksowo sprawami związanymi z uzyskaniem i utratą obywatelstwa polskiego. Pomagamy nabyć obywatelstwo, oferujemy szczegółowe doradztwo oraz gwarantujemy poufność. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

DKK Kancelaria - pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Wniosek o obywatelstwo polskie Kraków

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Wniosek o uznanie osoby za obywatela polskiego składa się do Wojewody odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Osoby mieszkające w Krakowie powinny więc złożyć wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Aktualny wniosek oraz więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa następuje poprzez:

  • urodzenie,
  • znalezienie,
  • przysposobienie.

Przez urodzenie obywatelstwo zyskuje się wtedy, gdy co najmniej jeden z rodziców jest obywatelem Polski, albo wtedy, gdy osoba urodziła się na terytorium RP, a jej rodzice nie są znani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Można uzyskać obywatelstwo przez znalezienie w sytuacji, gdy osoba małoletnia została znaleziona na terytorium RP, a jej rodzice nie są znani. 

Przez przysposobienie małoletni uzyskuje obywatelstwo w sytuacji, gdy zostaje on przysposobiony przez osobę bądź osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i kiedy przysposobienie nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16. roku życia.

Obywatelstwo polskie można uzyskać także poprzez nadanie.

Kto nadaje obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent RP cudzoziemcowi na jego wiosek. Prezydent nie jest ograniczony żadnymi warunkami w swoich kompetencjach ustanowionych Konstytucją i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

Obywatelstwo polskie - warunki

Według Ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

  1. cudzoziemca, który nieprzerwanie przebywa na terytorium RP co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, i który posiada w Polsce stabilne i regularne źródła dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  2. cudzoziemca, który nieprzerwanie przebywa na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który:

a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

b) nie posiada żadnego obywatelstwa;

3. cudzoziemca, który nieprzerwanie przebywa na terytorium RP co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które nabył poprzez posiadanie statusu uchodźcy nadanego w RP;

4.  małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;

6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium RP co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Obywatelstwo polskie a znajomość języka polskiego

Cudzoziemiec, który ubiega się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, poza cudzoziemcem, o którym mowa w pkt 4 i 5, musi posiadać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, świadectwo ukończenia szkoły w RP lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. 

Obywatelstwo polskie Kraków

Jeśli wciąż masz wątpliwości odnośnie uzyskania obywatelstwa polskiego na terenie Krakowa i okolic, chętnie odpowiem na wszystkie pytania, doradzę i pomogę przygotować odpowiednie dokumenty do wniosku.

W Kancelarii Radcy Prawnego DKK często zajmujemy się sprawą uzyskania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.

DKK Kancelaria Radcy prawnego - obywatelstwo polskkie - uzyskanie