Zezwolenie na pracę w Krakowie jest niezbędne w sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub też ze Szwajcarii. Uzyskania stosownego zezwolenia na pracę w Polsce to niezwykle ważny aspekt w procesie zatrudniania cudzoziemców. Aby wszystko przebiegało w sposób legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami, należy na bieżąco śledzić wymagania stawiane pracodawcom.

DKK Kancelaria Radcy Prawnego sprawnie i całościowo zajmie się złożeniem wniosków oraz nadzorem ich obiegu we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Proces legalizacji pracy cudzoziemca nie musi być uciążliwy. Posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie w procesie zatrudniania cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

Zezwolenie na Pracę - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca Kraków

Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, pracodawcę czekają bardzo dotkliwe konsekwencje w postaci wysokiej grzywny- nawet do kilku tysięcy złotych, w niektórych przypadkach nawet więzienie. Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mamy pełną jasność, w jakich przypadkach cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Do podjęcia pracy uprawnia cudzoziemca: każda wiza Schengen i wiza krajowa, posiadanie paszportu biometrycznego, oraz zezwolenie na pobyt czasowy. 

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest możliwe, w momencie gdy wykaże on, że jego pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące. Wymagane są również poniższe dokumenty:

 1. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (jeśli cudzoziemiec, który chce się zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy)
 2. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 3. zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E, S

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatele 6 krajów takich jak: Armenia, Rosja, Ukraina, Gruzja, Białoruś oraz Mołdawia mogą zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia – w powiatowym urzędzie pracy właściwym z uwagi na siedzibę lub miejsce stałego pobytu – siedziba dotyczy osób prawnych, natomiast pobyt stały dotyczy osób fizycznych. Oświadczenie może być złożone poprzez stronę internetową, mailowo lub też bezpośrednio w urzędzie.

Kiedy można złożyć oświadczenie

Warunkiem złożenia oświadczenia jest – okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, który nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Bez względu na liczbę pracodawców powierzających mu pracę w oparciu o oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć zarówno przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, jak i po wpisaniu oświadczenia przez organ do ewidencji oświadczeń.

Jakie dokumenty należy dołączyć do oświadczenia

Dokumenty niezbędne w trakcie składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca:

 • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy
 • kopia dowodu osobistego lub kopia wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży ( w przypadku osób fizycznych)
 • odpis z KRS bądź innego rejestru, który zawiera aktualne dane na dzień składania wniosku (w przypadku osoby prawnej)
 • dowód opłaty za złożenie oświadczenia
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, które porusza ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • kopię aktualnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS ( w przypadku prowadzenia rolnego gospodarstwa)

Pamiętajmy że jeśli wniosek zostaje składany poprzez drogę elektroniczną, należy dołączyć scan dokumentów. Do wglądu mogą być również potrzebne oryginały załączników. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy złożeniu oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi – służymy pomocą. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zezwolenie na pracę Kraków

Cały proces udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na racę na terytorium Polski trwa zazwyczaj 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może się przedłużyć nawet do 2 miesięcy. Z tego powodu odpowiedni wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć do urzędu odpowiednio wcześniej, aby pracownik mógł nieprzerwanie świadczyć pracę.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby pracodawca mógł ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca musi:

 • upewnić się, że zatrudniony u niego cudzoziemiec nie jest objęty zwolnieniem z powinności posiadania takiego zezwolenia (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • zatrudnić cudzoziemca w sposób legalny, pamiętając, że cudzoziemiec nie może wykonywać pracy, gdy przebywa w Polsce na podstawie wizy turystycznej, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, a także gdy posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielony ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski (art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).
 • złożyć wniosek we właściwym wydziale urzędu wojewódzkiego wraz z wymaganymi załącznikami lub złożyć go elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpis profilem zaufanym.

Ile trwa proces uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?

Cały proces udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na racę na terytorium Polski trwa zazwyczaj 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może się przedłużyć nawet do 2 miesięcy. Z tego powodu odpowiedni wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć do urzędu odpowiednio wcześniej, aby pracownik mógł nieprzerwanie świadczyć pracę.

Zezwolenie na pracę typy

Zezwolenie na pracę typ A Kraków

Zezwolenie na pracę typ A w Krakowie dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski według umowy z podmiotem, którego oddział, miejsce zamieszkania czy siedziba, lub też inna struktura zorganizowanej działalności figuruje na terytorium Polski. O takie zezwolenie na pracę zawsze występuje pracodawca. Pracownik zaś musi spełnić wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na zawsze na czas określony - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zezwolenie na pracę typ B Kraków

Wniosek na zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemców, których praca polega na: – prowadzeniu spraw spółki komandytowo-akcyjnej bądź komandytowej w charakterze komplementariusza, – pełnieniu roli prokurenta, – pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców lub która jest spółką kapitałową w organizacji.

Zezwolenie na pracę typ C Kraków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę typu C odnosi się do cudoziemców, którzy wykonują pracę u zagranicznego pracodawcy delegowanego na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego.

Zezwolenie na pracę typ D Kraków

dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u zagranicznego pracodawcy (który nie posiada oddziału, zakładu ani innej formy działalności w Polsce) o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typ E Kraków

dotyczy cudzoziemca zatrudnionego u zagranicznego pracodawcy i będącego oddelegowanego do wykonywania pracy na terytorium RP przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż uwzględnione powyżej.

Zezwolenie na pracę typ S Kraków

dotyczy cudzoziemca, zatrudnionego w charakterze pracownika sezonowego przez pracodawcę, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na obszarze RP.

Zaproszenie cudzoziemca do pracy

Zaproszenie to dokument, który potwierdza, iż zapraszany cudzoziemiec jest w posiadaniu środków finansowych, które zapewnią mu pokrycie kosztów związanych z  pobytem na terenia Polski (kosztów  wyżywienia i zakwaterowania). Jak również kosztów związanych z pokryciem powrotnej podróży do państwa, z którego on pochodzi lub zamieszkuje, lub też kosztów ewentualnego tranzytu do trzeciego kraju, które wyrazi zgodę na wjazd. Zaproszenie absolutnie nie daje możliwości pracy na terenie Polski. Dokument ten jest przydatny w przypadku ubiegania się o wizę, oraz w trakcie kontroli granicznej. Wniosek zapraszającego dotyczy:

 • obywatela polskiego zamieszkującego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca przebywającego na terenie RP, przed wystawieniem zaproszenia nieprzerwanie i  legalnie minimum przez okres 5 lat, lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • osobę prawną, jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej mające siedzibę na terenie RP

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie jednolite – to forma dokumentu, która daje cudzoziemcowi możliwość do pobytu, a także pracy na terenie Polski. W takiej sytuacji cudzoziemiec nie ma obowiązku oddzielnie starać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę, a pracodawca o zezwolenie na pracę. Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie daje możliwość pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - warunki uzyskania

Uzyskanie jednolitego zezwolenia na pracę oraz pobyt jest możliwe, gdy spełnimy warunki określone w ustawie o cudzoziemcach. Legalizacja pobytu jest możliwa do przeprowadzenia w sytuacji gdy:

 • cudzoziemiec jest ubezpieczony bądź posiada dowód potwierdzający pokrycie kosztów  leczenia w Polsce – przez ubezpieczyciela
 • osoba, która ubiega się o zezwolenie, ma pewne źródło dochodu, dzięki któremu jest w stanie utrzymać zarówno siebie jak i rodzinę
 • obcokrajowiec zamieszkuje terytorium RP
 • wynagrodzenie cudzoziemca jest nie niższe od wynagrodzenia pozostałych osób, które wykonują tę samą pracę
 •  wynagrodzenie miesięczne nie jest niższe od minimalnego

Wszystkie powyższe warunki mają na celu legalizację pobytu oraz dać gwarancję godnych, dobrych warunków w Polsce. 

 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - dokumenty

Aby wnioskować o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, niezbędna są dokumenty takie jak:

 • dwa wypełnione wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek oraz załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca)
 • 4 aktualne fotografie,  z ostatniego pół roku
 • w przypadku wady wzroku wrodzonej czy też nabytej, można wykonać zdjęcie w okularach ze szkłami ciemnymi
 • jeśli istnieje konieczność zakrycia głowy  z uwagi na wyznanie wiary cudzoziemca, fotografia może być wykonana z zakryciem głowy
 • potwierdzenie opłaty
 • kserokopia dokumentów; paszportu z zapisanymi stronami, strony z danymi osobistymi, strony ze zdjęciem

Pozwolenie na pracę Kraków

Jesteś pracodawcą i zatrudniasz cudzoziemców? Pomożemy w dopełnieniu niezbędnych formalności. Dobierzemy najskuteczniejszą metodę złożenia wniosku, podpowiemy jakie dokumenty należy przygotować.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy Twojej firmie w sprawnym zatrudnieniu pracowników zza granicy. W Kancelarii Radcy Prawnego DKK często zajmujemy się sprawą uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Zezwolenie na Pracę - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Jak wygląda współpraca?

01

Wysłanie zapytania

Na początek otrzymujemy zapytanie od klienta.

02

Wycena

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez nas wyceny usług.

03

Termin

Wspólnie ustalamy terminy spotkań, zakończenia usług oraz warunki współpracy.

04

Akceptacja

Na tym etapie następuje akceptacja naszych propozycji przez klienta.

05

Realizacja usługi

Przystępujemy do realizacji usługi zgodnie z planem.

06

Zakończenie

Naszym celem jest pozytywne rozwiązanie sprawy dla klienta.