Zezwolenie na pracę w Krakowie jest niezbędne w sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub też ze Szwajcarii. Uzyskania stosownego zezwolenia na pracę w Polsce to niezwykle ważny aspekt w procesie zatrudniania cudzoziemców. Aby wszystko przebiegało w sposób legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami, należy na bieżąco śledzić wymagania stawiane pracodawcom. DKK Kancelaria Radcy Prawnego sprawnie i całościowo zajmie się złożeniem wniosków oraz nadzorem ich obiegu we właściwym urzędzie wojewódzkim lub urzędzie pracy. Proces legalizacji pracy cudzoziemca nie musi być uciążliwy. Posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie w procesie zatrudniania cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

Zezwolenie na Pracę - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca Kraków

Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca, pracodawcę czekają bardzo dotkliwe konsekwencje w postaci wysokiej grzywny- nawet do kilku tysięcy złotych, w niektórych przypadkach nawet pozbawienie wolności. Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mamy pełną jasność, w jakich przypadkach cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Warunkiem podjęcia legalnego zatrudnienia przez cudzoziemca jest legalność pobytu na terenie RP, taki pobyt jest legalny, gdy cudzoziemiec legitymuje się np.: wizą (Schengen lub krajową), zezwoleniem na pobyt czasowy, paszportem biometrycznym. Warto pamiętać, że ocenę legalności pobytu na terenie RP należy dokonywać indywidulanie badając konkretną sytuację.


Najprostszym sposobem legalizacji zatrudnienia jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obywatele 6 krajów takich jak: Armenia, Rosja, Ukraina, Gruzja, Białoruś oraz Mołdawia mogą zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi pracy. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia – w powiatowym urzędzie pracy właściwym z uwagi na siedzibę lub miejsce stałego pobytu – siedziba dotyczy osób prawnych, natomiast pobyt stały dotyczy osób fizycznych. Oświadczenie może być złożone poprzez stronę internetową, mailowo lub też bezpośrednio w urzędzie.

Kiedy można złożyć oświadczenie

a) jeśli okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest nie dłuższy niż 24 miesiące, oraz,

b)  dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, oraz

5)  wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do oświadczenia

Do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy złożyć szereg dokumentów oraz informacji. Jeśli wniosek zostaje składany elektronicznie, należy dołączyć scany dokumentów. Do wglądu mogą być również potrzebne oryginały załączników. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy złożeniu oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi – służymy pomocą. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zezwolenie na pracę Kraków

Cały proces udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na racę na terytorium Polski trwa długo i zdecydowanie przekracza terminy ustawowe. Z tego powodu odpowiedni wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć do urzędu odpowiednio wcześniej, aby pracownik mógł nieprzerwanie świadczyć pracę.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby pracodawca mógł ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca musi:

 • upewnić się, że zatrudniony u niego cudzoziemiec nie jest objęty zwolnieniem z powinności posiadania takiego zezwolenia,
 • zatrudnić cudzoziemca w sposób legalny, pamiętając, że cudzoziemiec nie może wykonywać pracy, gdy przebywa w Polsce na podstawie wizy turystycznej, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, a także gdy posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielony ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.
 • złożyć wniosek we właściwym wydziale urzędu wojewódzkiego wraz z wymaganymi załącznikami lub złożyć go elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem profilem zaufanym.

Zezwolenie na pracę rodzaje

Obok procedury „uproszczonej” pozwalającej na zatrudnienie pracownika na podstawie złożonego oświadczenia o powierzeniu pracy, pracownik może podjąć zatrudnienie na podstawie zezwolenia typu A, B, C, D, E, S.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie jednolite – to forma dokumentu w postaci decyzji administracyjnej, która daje cudzoziemcowi możliwość do pobytu, a także pracy na terenie Polski. W takiej sytuacji cudzoziemiec nie ma obowiązku oddzielnie starać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę, a pracodawca o zezwolenie na pracę. Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie daje możliwość pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - warunki uzyskania

Uzyskanie jednolitego zezwolenia na pracę oraz pobyt jest możliwe, gdy spełnimy warunki określone w ustawie o cudzoziemcach. Legalizacja pobytu jest możliwa do przeprowadzenia w sytuacji gdy m.in.:

 • cudzoziemiec jest ubezpieczony bądź posiada dowód potwierdzający pokrycie kosztów  leczenia w Polsce – przez ubezpieczyciela
 • osoba, która ubiega się o zezwolenie, ma pewne źródło dochodu, dzięki któremu jest w stanie utrzymać zarówno siebie jak i rodzinę
 • obcokrajowiec zamieszkuje terytorium RP
 •  wynagrodzenie miesięczne nie jest niższe od minimalnego

Wszystkie powyższe warunki mają na celu legalizację pobytu oraz dać gwarancję godnych, dobrych warunków w Polsce. 

 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - dokumenty

Aby wnioskować o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, niezbędna są dokumenty takie jak m.in.:

 • dwa wypełnione wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek oraz załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca)
 • 4 aktualne fotografie,  z ostatniego pół roku
 • potwierdzenie opłaty
 • kserokopia dokumentów; paszportu z zapisanymi stronami, strony z danymi osobistymi, strony ze zdjęciem

Pozwolenie na pracę Kraków

Jesteś pracodawcą i zatrudniasz cudzoziemców? Pomożemy w dopełnieniu niezbędnych formalności. Dobierzemy najskuteczniejszą metodę złożenia wniosku, podpowiemy jakie dokumenty należy przygotować.

Pomożemy Twojej firmie w sprawnym zatrudnieniu pracowników zza granicy. W Kancelarii Radcy Prawnego DKK często zajmujemy się sprawą uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Skontaktuj się z nami

Zezwolenie na Pracę - DKK Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Jak wygląda współpraca?

01

Wysłanie zapytania

Na początek otrzymujemy zapytanie od klienta.

02

Wycena

Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez nas wyceny usług.

03

Termin

Wspólnie ustalamy terminy spotkań, zakończenia usług oraz warunki współpracy.

04

Akceptacja

Na tym etapie następuje akceptacja naszych propozycji przez klienta.

05

Realizacja usługi

Przystępujemy do realizacji usługi zgodnie z planem.

06

Zakończenie

Naszym celem jest pozytywne rozwiązanie sprawy dla klienta.