Prawo Pracy Kraków

Prawo pracy to jedna z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Znaczna część naszego społeczeństwa jest bowiem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, z której mogą wynikać uprawnienia i obowiązki i związane z nimi. DKK Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy. Między innymi w sprawach o odwołanie od wypowiedzenia umowy, odszkodowaniach, przygotowaniach projektów umów i regulaminów oraz ich analizie. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy na rzecz osób fizycznych oraz firm. Zapraszamy do kontaktu z naszym radcą prawnym w Krakowie.

Radca Prawny Prawo Pracy Kraków

Komu pomagamy?

 • Pracodawcom i pracownikom
 • Zatrudniającym i zatrudnionym
 • Zwalniającym i zwalnianym

Zapraszamy do współptacy jeśli:

• jesteś pracodawcą lub pracownikiem wymagającym ochrony prawnej
• potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę / za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy
• potrzebna Ci umowa o pracę lub umowy cywilnoprawne dotyczące innych form zatrudnienia (np. kontrakty managerskie, umowa zlecenia, umowa o dzieło) albo umowy związane ze stosunkiem pracy (umowa o zakazie konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, umowa o zachowaniu poufności, umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie)
• szukasz kancelarii, która stworzy i zaopiniuje regulaminy pracy oraz inne wewnętrzne akty prawa

Prawo pracy

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników, a także pracodawców. Do podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy należy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. Normy prawa pracy regulowane są również poprzez inne ustawy, w tym o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz aktach wykonawczych, a także układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, powołania, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania. Umowami wobec których nie stosuje się norm kodeksu pracy są umowa zlecenia oraz umowa o dzieło.

Kancelaria Prawo Pracy Kraków

Najczęstsze sprawy wykonywane z zakresu prawa pracy:

• sprostowanie świadectwa pracy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop
• odwołanie do sądu z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy o pracę
• odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy oraz w przypadku likwidacji stanowiska pracy
• wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
• zakaz konkurencji oraz obowiązek zachowania poufności
• odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
• odwołanie pracownika z urlopu
• ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa
Kancelaria DKK zajmuje się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism oraz opracowywaniem opinii prawnych.

Istotne informacje z zakresu prawa pracy

Prawo pracy – prawo do urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – w sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – w sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy na podstawie którego ustalany jest wymiar urlopu, wliczane są okresy wcześniejszego zatrudniania, a także okresy nauki.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień zostaje zaokrąglony w górę do pełnego dnia.

Prawo pracy – wypowiedzenie umowy o pracę

Zarówno pracodawca jak i pracownik mają prawo rozwiązać umowę o pracę na mocy wypowiedzenia. W takim wypadku umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uwarunkowany okresem zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Prawo pracy – odwołanie do sądu w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zgodnie z kodeksem pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, należy dostarczyć do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

W sytuacji gdy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, wówczas w odwołaniu może żądać ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu to może żądać przywrócenia do pracy na warunkach poprzednich, lub też domagać się odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W sytuacji gdy pracownik był zatrudniony na mocy umowy na okres próbny, w odwołaniu ma prawo żądać wyłącznie odszkodowania równego wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

W sytuacji gdy pracownik był zatrudniony na mocy umowy na czas określony, w odwołaniu ma prawo żądać odszkodowania równego wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Prawo pracy – urlop macierzyński i rodzicielski

Zgodnie z kodeksem prawa pracy urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która wcześniej podjęła zatrudnienie, i wynosi on odpowiednio:

 • 20 tygodni –  w sytuacji kiedy kobieta rodzi jedno dziecka podczas porodu
 • 31 tygodni – w sytuacji kiedy kobieta rodzi dwoje dzieci podczas porodu
 • 33 tygodni – w sytuacji gdy kobieta rodzi troje dzieci podczas porodu
 • 35 tygodni – w sytuacji gdy kobieta rodzi czworo dzieci podczas porodu
 • 37 tygodni – w sytuacji gdy kobieta rodzi pięcioro i więcej dzieci podczas porodu.

Pracownik ma również prawo do urlopu rodzicielskiego (po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego) w wymiarze do:

 • 32 tygodni – w sytuacji urodzenia jednego dziecka podczas porodu
 • 34 tygodni – w sytuacji urodzenia dwojga i więcej dzieci podczas porodu
  Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obydwojgu rodzicom. Mają oni prawo jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego. Wówczas łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać odpowiednio 32 lub 34 tygodni.

Prawo pracy a pracodawca

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zapewniając kompleksową obsługę pracodawców w Krakowie i jego okolicach. W skład naszych usług wchodzą między innymi:

 • przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz jego uzasadnienie, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia, restrukturyzacji oraz w zakresie zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, w tym przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
 • usługi prawne związane z rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy – pomagamy w zgodnym z prawem pracy wypowiedzeniem umowy o pracę albo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub zmianą warunków zatrudnienia
Prawo Pracy - małopolskie

Kancelaria DKK świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy na terenie Krakowa. Kancelaria reprezentuje zarówno pracodawców, jak i pracowników. Kancelaria pomaga w sporządzaniu umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę oraz porozumień. W Krakowie oferujemy nasze usługi w dzielnicach: Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony, Prądnik Biały, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim, Podgórze, Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta.

Ze względu na bliskość Krakowa oferujemy usługi prawne dla mieszkańców miast i miejscowości: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrów i Łomnica-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.

dobry adwokat kraków rozwód

Komu pomagamy?

Osobom prywatnym i firmom. Tym, którzy chcą się zabezpieczyć prawnie na przyszłość i tym, którzy padli już ofiarą czyjejś nieuczciwości.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia przy różnego rodzaju umowach dotyczących wszystkich dziedzin prawa cywilnego, szczególnie tych o znaczeniu handlowym oraz w obrocie nieruchomościami,
 • ktoś naruszył Twoje dobra osobiste, w tym prawa do wizerunku,
 • chcesz dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych i innych naruszeń umów i zobowiązań
 • szukasz kancelarii, która poprowadzi postępowanie spadkowe, np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.