Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku oznacza potwierdzenie uprawnienie określonych osób do udziału w spadku po zmarłym. Potwierdzenie w/w uprawnień może nastąpić w dwóch trybach: na drodze sądowej, gdy sąd na wniosek zainteresowanych osób wydaje postanowienie, w którym wskazuje osoby dziedziczące spadek oraz ich udział w spadku bądź na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, które sporządza notariusz w swojej kancelarii.

Zajmujemy się sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, jak również innymi sprawami z zakresu prawa spadkowego DKK Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w tej dziedzinie prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Co oznacza stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej określenie, kto otrzymuje prawo do majątku spadkodawcy. W drodze postępowania cywilnego, sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym – spadkodawcy oraz wielkość przysługujących im udziałów w spadku. Osoby powołane do spadku nazywamy spadkobiercami.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się przed sądem, jest uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego i ma charakter nieprocesowy. Podczas postępowania sąd ustala, kto powinien należeć do kręgu spadkobierców i czy zmarły pozostawił testament. Czasami też ustala się, czy pozostawiony testament jest ważny. Po ustaleniu spadkobierców określa się także udział w spadku poszczególnych z nich. Elementem postępowania spadkowego jest też złożenie przez spadkobierców zapewnień spadkowych.

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Gdy zmarły zostawił sporządzony testament należy złożyć wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskuje się tu także o otworzenie i ogłoszenie testamentu. Na tej podstawie będzie można stwierdzić, kto dziedziczy spadek po zmarłym. Jeśli zmarły sporządził więcej niż jeden testament, do wniosku należy załączyć wszystkie.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Każdy potencjalny spadkobierca może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, by ustalić czy i jakie prawa ma do majątku zmarłego. Także osoby, które mogą mieć interes prawny są upoważnione do wnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to działanie w pełni dobrowolne, wynikające z potrzeb spadkobierców bądź wierzycieli.

Wniosek kieruje się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym mieszkał spadkodawca i może on być złożony w dowolnym czasie po jego śmierci. We wniosku musimy określić, czy zmarły pozostawił po sobie ważny testament i należy wniosek sporządzić w liczbie kopii równej liczbie uczestników postępowania plus jedna kopia dla sądu.

Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – odpowiedź na wniosek

Jeśli sąd zobowiąże uczestnika postępowania do złożenia odpowiedzi na wniosek, musi on złożyć pismo w odpowiedniej formie i we wskazanym terminie. Odpowiedź kieruje się do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe i musi być sporządzona w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie uczestników + jeden egzemplarz dla sądu.

Oświadczenie o przyjęciu / odrzuceniu spadku

Warto wskazać, że o ile od daty śmierci spadkodawcy do dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie upłynął okres 6-miesieczny, to konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez osoby powołane do spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku Kraków

W ramach działalności kancelarii DKK zajmujemy się prawem spadkowym, w tym sprawami z zakresu stwierdzenia nabycia spadku. Chętnie służymy pomocą i wyjaśniamy skomplikowane kwestie. Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie. Zapraszamy do kontaktu.