Odrzucenie spadku Kraków

Odrzucenie spadku Kraków – do nabycia spadku nie ma konieczności składania oświadczenia o przyjęciu spadku, ponieważ, zgodnie z prawem, spadkobierca otrzymuje prawa do spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub wprost. Gdy jednak wiemy, że spadkodawca posiadał długi lub z innego powodu nie chcemy nabywać praw do majątku zmarłego należy ten spadek odrzucić.

W kancelarii radcy prawnego DKK w Krakowie specjalizujemy się w prawie spadkowym i odrzuceniu spadku. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie odrzucenia spadku.

Jak odrzucić spadek?

 Żeby odrzucić spadek, należy przygotować odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu sadku, które składa się przed sądem lub notariuszem. Może to zrobić zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Oświadczenie może być złożone przed sądem w formie ustnej bądź pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Do złożenia oświadczenia uprawnione są jedynie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby pełnoletnie.

Odrzucenie spadku - termin

Na odrzucenie spadku spadkobierca ma jedynie 6 miesięcy od chwili, w której został poinformowany o powołaniu do spadku. Po tym terminie spadek zostaje przydzielony spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że oznacza to również tylko ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy, czyli do wartości otrzymanego spadku. Obecnie już spadkobierca nie musi pokrywać zobowiązań finansowych zmarłego. 

W przypadku spadkobierców ustawowych wspomniane wcześniej 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku liczy się od momentu otwarcia spadku. W przypadku spadkobierców testamentowych czas ten liczy się od momentu ogłoszenia testamentu.

Odrzucenie spadku po terminie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia po terminie. Stanowi o tym art. 1019 ust. 1: „

“jeśli oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby stosuje się przepisy o wadach oświadczenia z następującymi zmianami:

  1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.”

Odrzucenie spadku a komornik

Każdy spadkobierca ma prawo do odrzucenia spadku, także ten, co do którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Jednak nie oznacza to jednak zakończenia sprawy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym jeśli osoba odrzuciła spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z nich może zażądać uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne i powołać się na przepisy o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Ważne jest, że żądać tego można jedynie w ciągu od sześciu miesięcy od chwili powzięcia informacji o odrzuceniu spadku do trzech lat.

Odrzucenie spadku a zachowek

Zachowek nie przysługuje osobom, które odrzuciły spadek, a także też osobom, które zrzekły się dziedziczenia bądź zostały wydziedziczone przez spadkodawcę lub uznane za niegodne dziedziczenia. Złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może zostać już odwołane, chyba że zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Odrzucenie spadku nie wpływa na prawo do zachowku dla zstępnych osoby, która go odrzuciła.

Odrzucenie spadku w sądzie

Odrzucenie spadku w sądzie wymaga dodatkowego złożenia wypisu aktu zgonu lub prawomocnego orzeczenia sądowego o uznaniu spadkodawcy za zmarłego. Należy też uiścić opłatę sądową w wysokości 50 zł. 

Wniosek o odrzucenie spadku Kraków

Wniosek o odrzucenie spadku przez małoletniego Kraków - jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kraków - możliwe jest odrzucenie spadku przez osobę małoletnią. W tym celu należy złożyć wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka w celu przyznania zgody na odrzucenie spadku. We wniosku należy wpisać dane rodziców lub pełnomocników małoletniego, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Do tego dołączyć należy akt urodzenia dziecka. potwierdzenie odrzucenia spadku przez jego rodzica oraz odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Odrzucenie spadku Kraków

Specjalizujemy się w prawie spadkowym. Wyjaśniamy skomplikowane kwestie, pomagamy w przygotowaniu wniosków i oświadczeń i udzielamy konsultacji. Zapraszamy do współpracy z DKK Kancelarią Radcy Prawnego.